SŁOWNIK NAZW KOMPUTEROWYCH

Sieć (ang. network) komputerowa - to sposób połączenia komputerów i innych urządzeń np. drukarek w sposób umożliwiający komunikację pomiędzy nimi.

Rodzaje sieci  

1. Sieć Internetowa – to wielka międzynarodowa sieć komputerowa składająca się z tysięcy mniejszych, połączonych sieci z całego świata (1969 r)

2. Rozległa sieć komputerowa – WAN (ang. Wide Area Network) to sieć łącząca ze sobą kilka miejskich sieci komputerowych MAN) przy pomocy kabli światłowodowych.

3. Miejska sieć komputerowa – ang. MAN (Metrpolitan Area Network) to sieć o dużej prędkości transmisji oplatająca pewien obszar  np. miasto

4. Lokalna sieć – ang. LAN (Local Area Network) to sieć łącząca komputery ze sobą znajdujące sięniedaleko siebie, zazwyczaj w jednym budynku. Słownik terminów komputerowych stosowanych w sieciach komputerowych.

Słownik podstawowych pojęć komputerowych

   

SERWER –ang. Server  to główny komputer obsługujący komputery połączone w sieci. Serwery realizują wyłącznie udostępnianie pewnych zdefiniowanych usług, bez możliwości uruchamiania w nich programów.

Wśród zadań jakie wykonuje serwer znajduje się:

  • Tworzenie kopii zapasowych;

  • Kontrola dostępu do sieci;

  • wykonywanie zawansowanych obliczeń.

TERMINAL - to urządzenie złożone z monitora ekranowego i klawiatury, używane do komunikacji z serwerem centralnym

INTERFEJS – to program lub urządzenie umożliwiające połączenie ze sobą dwóch urządzeń tak, aby możliwe było przesyłanie pomiędzy nimi danych.

PROTOKÓŁ – ang. protocol.- to szereg reguł i procedur używanych w określaniu standardu przesyłania danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci lub pomiędzy komputerem i urządzeniami zewnętrznymi.

bps – to liczba bitów przesyłanych kanałem cyfrowym w czasie jednej sekundy. Jest miarą transmisji danych.

ISO – ang International Standards Organisation – międzynarodowa organizacja normalizacyjna, ustalająca standardy m.in. dla komunikacji komputerowej i norm jakości.

CHAT – ang. Conversationnal Hipertext Access Technology. Usługa oferowana przez BB’sy lub sieć Internet umożliwiająca , w czasie rzeczywistym „rozmowę” (za pośrednictwem klawiatury) dwóm użytkownikom.

off-line – ang. rozłączony – określenie umożliwiające przygotowanie i odczytywanie poczty elektronicznej oraz komunikatów grupy dyskusyjnej sieci Internet w stanie wyłączonego połączenia.

on-line – tryb łączenia się do sieci i uzyskanie połączenia.

FAQ – spis pytań i odpowiedzi na określone tematy przechowywane w plikach. W Internecie w USENET - cie.

USENET – to międzynarodowa logiczna sieć do wolnej wymiany danych, dla grup dyskusyjnych, które są podzielone według dyskutowanych tematów.

FTP – ang. File Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny pozwalający na łączenie się przez Internet z innym komputerem i wykonywanie pewnych działań np. oglądanie katalogów plików, kopiowanie plików z jednego komputera na drugi.

TCP/IP – to szereg protokołów komunikacyjnych, używanych do połączeń między innymi w Internecie TCP/IP – to szereg protokołów komunikacyjnych, używanych do połączeń między innymi w Internecie

MODEM – urządzenie tłumaczące sygnały cyfrowe na tonowe sygnały analogowe przesyłane siecią telefoniczną i odwrotnie.

Poczta elektroniczna – ang. E-mail, elctronic mail – to forma przekazu informacji w postaci listów elektronicznych, które można zobaczyć na ekranie komputera wymienianych przez użytkowników w sieci komputerowej

 Program pocztowy - to program komputerowy wykorzystywany do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej

    PROVIDER - dostawca usług internetowych, to firma która najczęściej zapewnia nam dostęp do Internetu, czyli między innymi do poczty elektronicznej.

POP3 – to protokół sieci Internet, używany do pobierania poczty elektronicznej z serwera poczty

STMP – to protokół wykorzystywany do przekazywania poczty elektronicznej pomiędzy serwerami pocztowymi oraz przez programy pocztowe do wysyłania poczty. Jest on określony jako serwer poczty wychodzącej.

Załącznik - to dodatkowy plik wysyłany z wiadomością e-mail, może zawierać grafikę, dźwięk, animacje lub dane w formacie tekstowym

 IRC- usługa sieci Internet umożliwiająca wymianę komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej przyłączonymi użytkownikami.

DOMENA- w poczcie elektronicznej to nazwa usługodawcy internetowego, występujący po prawej stronie od znaku „at” zwanego małpą.

IDENTYFIKATOR np. użytkownika– numer identyfikacyjny znajdujący się po lewej stronie znaku”AT” który musi podać użytkownik, żeby móc dostać się do sytemu.

URL – jest to adres sposobu połączenia się i adresowania do dokumentu, pliku, zakładki lub innego elementu zasobu sieci

Router – urządzenie, za pomocą którego odbywa się centralne sterowanie plikami i programami w Internecie. Informacje te są później udostępniane

http - protokół do przesyłania dokumentów hipertekstowych wykorzystywany przez usługę WWW („ang. Hipertext Transfer Protocol” poszczególnym użytkownikom

Post – w żargonie internatów list lub wiadomość wysyłane na grupy dyskusyjne

Link – wpisany w kod HTML odnośnik połączenia do innych dokumentów w sieci

Portal – specjalny serwis w sieci, który zapewnia dostęp do wyselekcjonowanych informacji: wiadomości z różnych dziedzin, katalogu, a także zakładanie darmowych usług (np. zakładanie konta, tworzenia stron internetowych WWW)

Koncentrator – ang. HUB – urządzenie łączące komputery w sieć topologii gwiazdy. Urządzenie sprzęgające trasy komunikacji w sieci.


kliknij kliknij
kliknij

Data ostatniej modyfikacji -